اثبات پرداختی ها
سهام فکس تا این لحظه 47,153,499 تومان به کاربران خود پرداخت کرده
تاریخ نام کاربری روش پرداخت مقدار به تومان
Dec 13 2018 01:24:08 PM zanu 421294
Dec 13 2018 12:39:45 PM muohammad725 1248000
Dec 13 2018 12:13:57 PM Ghermia 54000
Dec 13 2018 12:13:02 PM Unes3381 55120
Dec 13 2018 12:12:35 PM koko67 13200
Dec 13 2018 12:11:49 PM ghasem1345 5000000
Dec 12 2018 02:19:52 PM hanaaa222 8800
Dec 11 2018 01:11:09 PM jvdbo 2640
Dec 11 2018 01:10:40 PM hussein3281 11560
Dec 11 2018 12:53:31 PM moazadeh 736250
Dec 11 2018 12:52:40 PM amir1090 35460
Dec 10 2018 01:01:18 PM Tohidbagheri 86920
Dec 10 2018 01:00:51 PM Sajjadborgheei 6750
Dec 10 2018 01:00:24 PM babak 30520
Dec 8 2018 12:08:43 PM lainad97 6482
Dec 8 2018 12:08:07 PM Jasem7486 65520
Dec 8 2018 12:06:31 PM babakbabaki 17250
Dec 6 2018 01:48:53 PM amirgold 22000
Dec 6 2018 11:03:06 AM alitrt909944 10050
Dec 6 2018 11:01:59 AM kazhwaanz 60000
Dec 6 2018 11:01:13 AM amirnasr 56250
Dec 6 2018 11:00:26 AM hosseinshaa 141440
Dec 6 2018 10:59:50 AM alexialexi 33000
Dec 5 2018 10:42:30 AM mohammad1988 51100
Dec 5 2018 10:36:05 AM SamaNroyale 17600
Dec 5 2018 10:33:21 AM Maral 56250
Dec 5 2018 10:32:47 AM ahmadamandadi 108300
Dec 4 2018 10:57:43 AM workiran2020 4884400
Dec 3 2018 12:24:08 PM khodekhod 135612
Dec 3 2018 12:23:23 PM sadrakh 10294
Dec 3 2018 12:22:31 PM fiatcar95 11224
Dec 3 2018 12:21:47 PM arianvip 18396
Dec 2 2018 11:22:53 AM reza74 112500
Dec 2 2018 11:11:28 AM eearnir 40500
Dec 2 2018 11:08:59 AM sarasahayi 1320
Dec 1 2018 11:43:38 AM Hadestein 26620
Dec 1 2018 10:55:59 AM abouzar 1131060
Dec 1 2018 10:55:23 AM Abs69 12000
Dec 1 2018 10:54:37 AM saeedk2 16900
Dec 1 2018 10:54:01 AM Kia407 22000
Dec 1 2018 10:53:18 AM Hadipouriamehr 221000
Dec 1 2018 10:52:24 AM zsanaeen 91000
Nov 29 2018 11:58:01 AM zaiba 72200
Nov 29 2018 11:15:34 AM mahdy1377 8260
Nov 29 2018 11:13:20 AM belal22 13500
Nov 29 2018 11:12:09 AM asghar12 270250
Nov 28 2018 01:10:23 PM zanu 1125000
Nov 28 2018 01:01:39 PM salam 158840
Nov 28 2018 11:39:19 AM muohammad725 1028000
Nov 28 2018 11:16:24 AM mom72 227482
Nov 28 2018 11:14:46 AM ghasem1345 4665436
Nov 28 2018 11:13:47 AM ataee 124800
Nov 28 2018 11:13:20 AM radniya 10120
Nov 28 2018 11:11:42 AM hamed4811 58320
Nov 27 2018 10:41:33 AM pourdavood 241280
Nov 27 2018 10:40:40 AM hanaaa222 9680
Nov 26 2018 12:33:51 PM Openamina 75000
Nov 26 2018 12:32:52 PM Ali020 75000
Nov 26 2018 12:30:16 PM moazadeh 686250
Nov 26 2018 12:29:09 PM Sajjadborgheei 6750
Nov 24 2018 01:56:38 PM mandana001 605600
Nov 24 2018 10:01:24 AM BSFTel 1100
Nov 24 2018 09:58:59 AM tayebtaher 5850
Nov 24 2018 09:58:24 AM koko67 5720
Nov 21 2018 10:25:02 AM svgh 249600
Nov 21 2018 10:24:26 AM hojj12 27500
Nov 21 2018 10:23:46 AM managerpc 75000
Nov 20 2018 02:10:36 PM Amir0095 11000
Nov 20 2018 11:37:38 AM alitrt909944 10720
Nov 20 2018 11:36:53 AM amirnasr 60000
Nov 20 2018 11:36:25 AM jvdbo 1540
Nov 19 2018 02:34:11 PM kazhwaanz 60000
Nov 19 2018 12:31:18 PM Maral 63750
Nov 19 2018 12:29:59 PM Unes3381 133120
Nov 19 2018 12:28:09 PM ahmadamandadi 108300
Nov 19 2018 12:27:16 PM Tohidbagheri 60370
Nov 19 2018 12:25:27 PM SamaNroyale 9680
Nov 19 2018 12:22:24 PM hosseinshaa 124800
Nov 17 2018 02:07:17 PM saeidm21 100536
Nov 17 2018 02:06:47 PM miladmtz 9450
Nov 17 2018 11:19:49 AM Jasem7486 2200
Nov 17 2018 11:19:12 AM eearnir 80789
Nov 17 2018 11:18:47 AM saeedk2 16500
Nov 17 2018 11:18:17 AM babak 18100
Nov 17 2018 11:17:41 AM khodekhod 229052
Nov 15 2018 12:04:54 PM mahmood9808 2684
Nov 15 2018 12:04:11 PM amir0938 11000
Nov 14 2018 10:28:54 AM Abs69 12750
Nov 14 2018 10:28:10 AM workiran2020 4971120
Nov 13 2018 11:34:24 AM muohammad725 1106240
Nov 13 2018 11:26:21 AM zanu 168500
Nov 13 2018 10:30:40 AM Shahabhedayati 33000
Nov 13 2018 10:29:23 AM ataee 124800
Nov 13 2018 10:28:48 AM molaee_77 16650
Nov 12 2018 10:18:45 AM hanaaa222 7260
Nov 11 2018 10:17:42 AM abouzar 1281200
Nov 10 2018 11:03:21 AM moazadeh 686250
Nov 10 2018 11:02:50 AM Karino90 412320
Nov 10 2018 11:01:28 AM Sajjadborgheei 1800
Nov 10 2018 11:00:48 AM hamed4811 59320
Nov 10 2018 11:00:16 AM hassan71 35250
Nov 9 2018 05:52:36 PM arianvip 16836
Nov 6 2018 01:19:58 PM salam 170460
Nov 6 2018 11:18:28 AM Openamina 71250
Nov 5 2018 11:07:07 AM amirnasr 60000
Nov 5 2018 11:06:30 AM alitrt909944 8680
Nov 5 2018 11:05:10 AM samanrh 13640
Nov 5 2018 11:04:29 AM Hadestein 19800
Nov 5 2018 11:03:59 AM mandana001 414800
Nov 4 2018 10:52:24 AM ahmadamandadi 56630
Nov 4 2018 10:51:54 AM jvdbo 3960
Nov 4 2018 10:51:27 AM Unes3381 124800
Nov 4 2018 10:50:42 AM kazhwaanz 63750
Nov 4 2018 10:49:45 AM hosseinshaa 89240
Nov 3 2018 10:36:59 AM Maral 60000
Nov 3 2018 10:36:33 AM sadrakh 20160
Nov 1 2018 02:37:52 PM saeedyasam 3300
Nov 1 2018 02:37:15 PM managerpc 99910
Nov 1 2018 11:33:15 AM saeedk2 10100
Nov 1 2018 11:32:41 AM saeidm21 452000
Oct 31 2018 12:15:17 PM caty 21120
Oct 31 2018 10:00:49 AM eearnir 49442
Oct 31 2018 10:00:23 AM mmrasouli 10868
Oct 31 2018 09:59:53 AM khodekhod 101720
Oct 31 2018 09:59:31 AM mahmood9808 10248
Oct 31 2018 09:58:57 AM belal22 12150
Oct 30 2018 10:40:13 AM ironbull_ltd 33000
Oct 29 2018 11:20:35 AM ataee 74800
Oct 29 2018 11:20:04 AM molaee_77 10260
Oct 29 2018 11:19:26 AM pourdavood 149760
Oct 29 2018 11:18:07 AM muohammad725 386650
Oct 28 2018 10:53:08 AM Abs69 16500
Oct 27 2018 10:25:16 AM sarasahayi 2640
Oct 27 2018 10:24:40 AM hanaaa222 5720
Oct 27 2018 10:24:06 AM ghasem1345 407052
Oct 27 2018 10:22:52 AM miladmtz 3600
Oct 27 2018 10:21:07 AM ehsan 18872
Oct 27 2018 10:19:36 AM santour2011 1100
Oct 27 2018 10:18:41 AM moazadeh 686250
Oct 27 2018 10:17:45 AM mahdy1377 1760
Oct 27 2018 10:14:38 AM abouzar 1249200
Oct 25 2018 11:05:50 AM arianvip 13200
Oct 24 2018 11:31:47 AM hamed4811 55950
Oct 24 2018 11:30:50 AM workiran2020 955810
Oct 23 2018 02:28:17 PM zanu 130750
Oct 22 2018 11:57:51 AM Kia407 13000
Oct 22 2018 11:57:13 AM svgh 100940
Oct 20 2018 11:27:15 AM amirnasr 60000
Oct 20 2018 11:25:21 AM Unes3381 124800
Oct 20 2018 11:23:31 AM alitrt909944 3520
Oct 18 2018 10:17:04 AM Openamina 71250
Oct 18 2018 10:16:37 AM radniya 11250
Oct 18 2018 10:16:09 AM sadrakh 21160
Oct 18 2018 10:15:40 AM Maral 56250
Oct 17 2018 12:37:49 PM hosseinshaa 191360
Oct 17 2018 11:13:39 AM Hadestein 8580
Oct 17 2018 11:12:58 AM saeedyasam 1100
Oct 17 2018 11:12:11 AM kazhwaanz 60000
Oct 17 2018 11:09:05 AM jvdbo 4180
Oct 16 2018 10:55:29 AM saeidm21 410000
Oct 15 2018 10:21:55 AM khodekhod 35020
Oct 15 2018 10:21:23 AM ghasem97 40432
Oct 14 2018 01:28:56 PM salam 158080
Oct 14 2018 10:07:32 AM muohammad725 75404
Oct 14 2018 10:04:03 AM mmrasouli 8480
Oct 14 2018 10:03:15 AM ataee 124800
Oct 13 2018 11:35:33 AM hanaaa222 6380
Oct 11 2018 12:46:47 PM ehsan 6032
Oct 11 2018 10:20:59 AM moazadeh 686250
Oct 10 2018 11:52:48 AM eearnir 54244
Oct 10 2018 11:52:24 AM abouzar 959800
Oct 10 2018 10:58:10 AM arianvip 9460
Oct 9 2018 10:49:40 AM hamed4811 42900
Oct 8 2018 10:53:19 AM alidanger 3080
Oct 7 2018 02:52:28 PM managerpc 72770
Oct 6 2018 09:40:19 AM Abs69 12000
Oct 4 2018 02:19:00 PM Unes3381 108080
Oct 4 2018 02:18:32 PM workiran2020 434850
Oct 4 2018 02:18:09 PM amirnasr 56250
Oct 4 2018 02:17:16 PM alitrt909944 3960
Oct 3 2018 01:00:42 PM radniya 12000
Oct 3 2018 01:00:14 PM sadrakh 16520
Oct 2 2018 06:54:35 PM belal22 16650
Oct 2 2018 06:53:51 PM businessonline 7650
Oct 2 2018 06:53:21 PM Maral 54750
Oct 2 2018 06:52:47 PM kazhwaanz 56250
Sep 29 2018 10:29:11 AM Openamina 26250
Sep 29 2018 10:28:36 AM ataee 124800
Sep 29 2018 10:28:08 AM jvdbo 1320
Sep 29 2018 10:25:09 AM ironbull_ltd 16500
Sep 26 2018 10:09:47 AM moazadeh 46500
Sep 26 2018 10:08:57 AM khodekhod 40260
Sep 26 2018 10:07:28 AM sarasahayi 3520
Sep 26 2018 10:06:05 AM salam 224640
Sep 25 2018 11:26:29 AM arianvip 2640
Sep 25 2018 11:22:38 AM eearnir 53586
Sep 24 2018 08:13:04 PM hosseinshaa 124800
Sep 24 2018 08:11:58 PM abouzar 113850
Sep 24 2018 11:27:41 AM hamed4811 30470
Sep 22 2018 11:29:35 AM Abs69 11250
Sep 22 2018 11:28:57 AM managerpc 84230
Sep 22 2018 11:20:37 AM mahmood9808 10248
Sep 17 2018 01:01:34 PM radniya 10500
Sep 17 2018 01:01:03 PM Maral 39000
Sep 16 2018 10:17:03 AM alitrt909944 1540
Sep 15 2018 10:54:56 AM businessonline 4050
Sep 15 2018 10:38:01 AM Unes3381 122550
Sep 14 2018 01:44:54 PM molaee_77 10540
Sep 14 2018 01:43:46 PM ironbull_ltd 5500
Sep 13 2018 11:25:42 AM ataee 28170
Sep 12 2018 02:43:02 PM workiran2020 82500
Sep 11 2018 10:43:20 AM khodekhod 50996
Sep 10 2018 01:18:43 PM sarasahayi 4840
Sep 10 2018 01:15:56 PM eearnir 22800
Sep 9 2018 02:47:46 PM hosseinshaa 37030
Sep 9 2018 02:27:26 PM abouzar 116050
Sep 5 2018 01:31:44 PM Majidbeiranvand 1100
Sep 5 2018 11:24:00 AM Abs69 11250
Sep 5 2018 11:23:12 AM alidanger 6820
Sep 2 2018 11:13:00 AM managerpc 15840
Sep 1 2018 01:21:03 PM Unes3381 91490
Aug 25 2018 11:53:15 AM abouzar 113550
Aug 23 2018 12:48:03 PM khodekhod 40016
Aug 21 2018 12:27:42 PM Abs69 1500
Aug 15 2018 08:05:14 PM molaee_77 18090
Aug 10 2018 10:49:46 AM abouzar 25510
Aug 8 2018 12:03:00 PM managerpc 11000
Aug 8 2018 12:02:35 PM khodekhod 1952
Aug 7 2018 12:54:19 PM mahmood9808 1220
Aug 5 2018 02:40:11 PM alidanger 1100
Jul 23 2018 07:32:08 PM abouzar 47740