اثبات پرداختی ها
سهام فکس تا این لحظه 118,713,001 تومان به کاربران خود پرداخت کرده
تاریخ نام کاربری روش پرداخت مقدار به تومان
Dec 11 2018 12:52:40 PM amir1090 35460
Jan 6 2019 10:48:19 AM amir1090 57576
Dec 18 2018 10:36:49 AM payam1346 55000
Nov 17 2018 11:19:49 AM Jasem7486 2200
Dec 8 2018 12:08:07 PM Jasem7486 65520
Jan 10 2019 10:34:22 AM Jasem7486 264560
Dec 16 2018 10:17:50 AM samad60-r 32568
Dec 2 2018 11:22:53 AM reza74 112500
Jan 5 2019 11:47:15 AM reza74 127500
Nov 26 2018 12:32:52 PM Ali020 75000
Jan 2 2019 11:27:53 AM Ali020 138750
Dec 23 2018 10:55:29 AM omidmzf9371 11000
Jan 12 2019 10:58:20 AM hashem13611361 11000
Sep 12 2018 02:43:02 PM workiran2020 82500
Oct 4 2018 02:18:32 PM workiran2020 434850
Oct 24 2018 11:30:50 AM workiran2020 955810
Nov 14 2018 10:28:10 AM workiran2020 4971120
Dec 4 2018 10:57:43 AM workiran2020 4884400
Dec 20 2018 11:04:27 AM workiran2020 3267740
Jan 5 2019 11:46:44 AM workiran2020 2742516
Jan 20 2019 11:42:21 AM workiran2020 3664500
Jan 23 2019 10:49:30 AM Hadipouriamehr 124800
Dec 1 2018 10:53:18 AM Hadipouriamehr 221000
Dec 16 2018 10:18:49 AM Hadipouriamehr 135120
Jan 8 2019 10:38:06 AM Hadipouriamehr 141360
Nov 19 2018 12:27:16 PM Tohidbagheri 60370
Dec 10 2018 01:01:18 PM Tohidbagheri 86920
Dec 27 2018 12:12:50 PM Tohidbagheri 126140
Jan 12 2019 11:00:25 AM Tohidbagheri 101120
Jan 13 2019 10:36:09 AM Ali5097 1876
Nov 24 2018 09:58:24 AM koko67 5720
Dec 13 2018 12:12:35 PM koko67 13200
Dec 31 2018 10:44:04 AM koko67 11660
Jan 15 2019 11:03:31 AM koko67 2420
Jan 15 2019 11:04:24 AM sina1377 30960
Dec 29 2018 10:11:40 AM sina1377 7100
Nov 19 2018 12:25:27 PM SamaNroyale 9680
Dec 5 2018 10:36:05 AM SamaNroyale 17600
Dec 22 2018 10:09:59 AM SamaNroyale 17600
Jan 20 2019 11:38:18 AM SamaNroyale 10120
Jan 19 2019 10:55:35 AM amin_taghipour 28080
Nov 24 2018 09:58:59 AM tayebtaher 5850
Jan 3 2019 10:00:43 AM Ghost2018 55000
Dec 8 2018 12:06:31 PM babakbabaki 17250
Dec 24 2018 10:58:34 AM babakbabaki 11250
Jan 8 2019 10:55:09 AM babakbabaki 12000
Jan 23 2019 11:27:56 AM babakbabaki 11250
Jan 22 2019 10:56:58 AM BSFTel 25120
Nov 24 2018 10:01:24 AM BSFTel 1100
Dec 16 2018 10:15:24 AM BSFTel 23140
Jan 7 2019 11:21:51 AM BSFTel 40920
Jan 9 2019 10:51:21 AM saeedmj90 11000
Jan 6 2019 10:47:09 AM miladnorozi753 6600
Dec 8 2018 12:08:43 PM lainad97 6482
Jan 3 2019 09:58:13 AM lainad97 46644
Jan 22 2019 10:41:47 AM lainad97 34086
Dec 26 2018 11:03:37 AM hamid7u 11030
Jan 9 2019 08:41:18 PM hamid7u 70650
Jan 5 2019 11:37:02 AM ROSTAM111 1308
Jan 20 2019 12:00:55 PM ROSTAM111 3300
Aug 5 2018 02:40:11 PM alidanger 1100
Sep 5 2018 11:23:12 AM alidanger 6820
Oct 8 2018 10:53:19 AM alidanger 3080
Dec 20 2018 11:23:09 AM STARBOY2018 2420
Jan 5 2019 01:10:12 PM STARBOY2018 15424
Jan 23 2019 10:46:36 AM STARBOY2018 28284
Jan 19 2019 10:58:42 AM mosa1362 1540
Nov 5 2018 11:03:59 AM mandana001 414800
Nov 24 2018 01:56:38 PM mandana001 605600
Dec 16 2018 10:26:16 AM mandana001 935280
Jan 2 2019 12:32:16 PM mandana001 620720
Dec 22 2018 10:11:10 AM navidpoker 269760
Jan 20 2019 11:40:25 AM navidpoker 241280
Dec 13 2018 12:13:57 PM Ghermia 54000
Dec 29 2018 10:09:16 AM Ghermia 90000
Jan 12 2019 11:01:21 AM Ghermia 90000
Aug 7 2018 12:54:19 PM mahmood9808 1220
Sep 22 2018 11:20:37 AM mahmood9808 10248
Oct 31 2018 09:59:31 AM mahmood9808 10248
Nov 15 2018 12:04:54 PM mahmood9808 2684
Jan 5 2019 11:44:29 AM meysam1995 23100
Jan 20 2019 11:41:43 AM meysam1995 17600
Jan 20 2019 11:43:46 AM navidzarehfar 366080
Jan 14 2019 11:12:00 AM samanghaleh 128550
Dec 30 2018 10:57:43 AM samanghaleh 16384
Dec 20 2018 11:01:45 AM Mrgh2002 2640
Jan 10 2019 10:35:00 AM Mrgh2002 13200
Dec 19 2018 10:51:32 AM Qwerzxc 1100
Jan 3 2019 01:06:27 PM Qwerzxc 23516
Dec 18 2018 12:16:19 PM abakhsh961 12120
Jan 3 2019 09:58:50 AM abakhsh961 150722
Jan 19 2019 10:53:49 AM abakhsh961 171210
Jan 17 2019 01:54:36 PM mohammadpaki1378 14770
Jan 2 2019 11:27:13 AM mohammadpaki1378 2640
Dec 17 2018 10:46:40 AM mojahed20 2620
Jan 16 2019 11:39:03 AM mojahed20 2082008
Jan 19 2019 11:03:30 AM mojahed23 2142360
Jan 20 2019 11:43:02 AM mojahed22 2248160
Jan 17 2019 10:17:18 AM mojahed24 2106300
Aug 8 2018 12:02:35 PM khodekhod 1952
Aug 23 2018 12:48:03 PM khodekhod 40016
Sep 11 2018 10:43:20 AM khodekhod 50996
Sep 26 2018 10:08:57 AM khodekhod 40260
Oct 15 2018 10:21:55 AM khodekhod 35020
Oct 31 2018 09:59:53 AM khodekhod 101720
Nov 17 2018 11:17:41 AM khodekhod 229052
Dec 3 2018 12:24:08 PM khodekhod 135612
Dec 25 2018 11:25:10 AM khodekhod 42824
Jan 9 2019 10:52:16 AM khodekhod 58352
Jan 14 2019 10:24:50 AM Hediyeh 2420
Jan 14 2019 10:23:49 AM daryoush1983 29950
Jan 21 2019 10:52:52 AM abdol1365 1664000
Jan 2 2019 11:30:44 AM karbar20x 1100
Dec 30 2018 10:53:56 AM clashpars 1500
Jan 14 2019 10:26:04 AM ramin1372 11250
Aug 8 2018 12:03:00 PM managerpc 11000
Sep 2 2018 11:13:00 AM managerpc 15840
Sep 22 2018 11:28:57 AM managerpc 84230
Oct 7 2018 02:52:28 PM managerpc 72770
Nov 1 2018 02:37:15 PM managerpc 99910
Nov 21 2018 10:23:46 AM managerpc 75000
Dec 16 2018 11:08:41 AM managerpc 93750
Dec 31 2018 11:17:34 AM managerpc 56250
Jan 13 2019 10:37:10 AM mhnmohsen 11920
Oct 27 2018 10:19:36 AM santour2011 1100
Dec 16 2018 01:25:21 PM santour2011 9900
Jan 16 2019 11:36:57 AM abbas1234 1760
Jan 16 2019 11:44:46 AM mehdimn800 21750
Dec 3 2018 12:22:31 PM fiatcar95 11224
Jan 12 2019 10:57:45 AM fiatcar95 25022
Jul 23 2018 07:32:08 PM abouzar 47740
Aug 10 2018 10:49:46 AM abouzar 25510
Aug 25 2018 11:53:15 AM abouzar 113550
Sep 9 2018 02:27:26 PM abouzar 116050
Sep 24 2018 08:11:58 PM abouzar 113850
Oct 10 2018 11:52:24 AM abouzar 959800
Oct 27 2018 10:14:38 AM abouzar 1249200
Nov 11 2018 10:17:42 AM abouzar 1281200
Dec 1 2018 10:55:59 AM abouzar 1131060
Dec 16 2018 10:25:39 AM abouzar 1081200
Dec 31 2018 10:39:28 AM abouzar 1303180
Jan 15 2019 11:05:39 AM abouzar 670800
Jan 22 2019 10:41:03 AM tvdn44 9140
Jan 22 2019 10:42:43 AM sadrakh 13840
Oct 3 2018 01:00:14 PM sadrakh 16520
Oct 18 2018 10:16:09 AM sadrakh 21160
Nov 3 2018 10:36:33 AM sadrakh 20160
Dec 3 2018 12:23:23 PM sadrakh 10294
Dec 18 2018 10:36:13 AM sadrakh 28704
Jan 3 2019 09:59:28 AM sadrakh 25322
Oct 16 2018 10:55:29 AM saeidm21 410000
Nov 1 2018 11:32:41 AM saeidm21 452000
Nov 17 2018 02:07:17 PM saeidm21 100536
Dec 16 2018 10:25:06 AM saeidm21 200000
Aug 21 2018 12:27:42 PM Abs69 1500
Sep 5 2018 11:24:00 AM Abs69 11250
Sep 22 2018 11:29:35 AM Abs69 11250
Oct 6 2018 09:40:19 AM Abs69 12000
Oct 28 2018 10:53:08 AM Abs69 16500
Nov 14 2018 10:28:54 AM Abs69 12750
Dec 1 2018 10:55:23 AM Abs69 12000
Dec 16 2018 10:24:35 AM Abs69 12000
Dec 31 2018 10:38:46 AM Abs69 11250
Jan 15 2019 11:05:12 AM Abs69 22184
Oct 2 2018 06:54:35 PM belal22 16650
Oct 31 2018 09:58:57 AM belal22 12150
Nov 29 2018 11:13:20 AM belal22 13500
Dec 31 2018 10:37:26 AM belal22 14400
Sep 10 2018 01:18:43 PM sarasahayi 4840
Sep 26 2018 10:07:28 AM sarasahayi 3520
Oct 27 2018 10:25:16 AM sarasahayi 2640
Dec 2 2018 11:08:59 AM sarasahayi 1320
Jan 5 2019 11:48:21 AM sarasahayi 29920
Sep 17 2018 01:01:34 PM radniya 10500
Oct 3 2018 01:00:42 PM radniya 12000
Oct 18 2018 10:16:37 AM radniya 11250
Nov 28 2018 11:13:20 AM radniya 10120
Jan 7 2019 11:21:11 AM radniya 20840
Jan 22 2019 10:42:15 AM radniya 25470
Jan 21 2019 10:51:22 AM hosseinshaa 108300
Sep 9 2018 02:47:46 PM hosseinshaa 37030
Sep 24 2018 08:13:04 PM hosseinshaa 124800
Oct 17 2018 12:37:49 PM hosseinshaa 191360
Nov 4 2018 10:49:45 AM hosseinshaa 89240
Nov 19 2018 12:22:24 PM hosseinshaa 124800
Dec 6 2018 11:00:26 AM hosseinshaa 141440
Dec 22 2018 10:06:24 AM hosseinshaa 114300
Jan 5 2019 11:47:52 AM hosseinshaa 115520
Sep 17 2018 01:01:03 PM Maral 39000
Oct 2 2018 06:53:21 PM Maral 54750
Oct 18 2018 10:15:40 AM Maral 56250
Nov 3 2018 10:36:59 AM Maral 60000
Nov 19 2018 12:31:18 PM Maral 63750
Dec 5 2018 10:33:21 AM Maral 56250
Dec 22 2018 10:05:42 AM Maral 60000
Jan 5 2019 11:46:09 AM Maral 56250
Jan 20 2019 11:37:43 AM Maral 56250
Jan 14 2019 12:49:15 PM salam 1331200
Sep 26 2018 10:06:05 AM salam 224640
Oct 14 2018 01:28:56 PM salam 158080
Nov 6 2018 01:19:58 PM salam 170460
Nov 28 2018 01:01:39 PM salam 158840
Dec 30 2018 10:53:18 AM salam 196980
Sep 5 2018 01:31:44 PM Majidbeiranvand 1100
Oct 22 2018 11:57:51 AM Kia407 13000
Dec 1 2018 10:54:01 AM Kia407 22000
Dec 20 2018 02:07:47 PM abanms23 40328
Aug 15 2018 08:05:14 PM molaee_77 18090
Sep 14 2018 01:44:54 PM molaee_77 10540
Oct 29 2018 11:20:04 AM molaee_77 10260
Nov 13 2018 10:28:48 AM molaee_77 16650
Oct 14 2018 10:07:32 AM muohammad725 75404
Oct 29 2018 11:18:07 AM muohammad725 386650
Nov 13 2018 11:34:24 AM muohammad725 1106240
Nov 28 2018 11:39:19 AM muohammad725 1028000
Dec 13 2018 12:39:45 PM muohammad725 1248000
Dec 29 2018 10:09:48 AM muohammad725 867756
Jan 12 2019 10:52:47 AM muohammad725 667780
Oct 15 2018 10:21:23 AM ghasem97 40432
Dec 24 2018 10:59:50 AM ghasem97 69468
Jan 17 2019 10:34:08 AM ghasem97 34118
Jan 14 2019 10:26:34 AM mmrasouli 66360
Oct 14 2018 10:04:03 AM mmrasouli 8480
Oct 31 2018 10:00:23 AM mmrasouli 10868
Dec 15 2018 10:58:42 AM mmrasouli 21568
Dec 30 2018 10:54:31 AM mmrasouli 71200
Sep 15 2018 10:54:56 AM businessonline 4050
Oct 2 2018 06:53:51 PM businessonline 7650
Sep 13 2018 11:25:42 AM ataee 28170
Sep 29 2018 10:28:36 AM ataee 124800
Oct 14 2018 10:03:15 AM ataee 124800
Oct 29 2018 11:20:35 AM ataee 74800
Nov 13 2018 10:29:23 AM ataee 124800
Nov 28 2018 11:13:47 AM ataee 124800
Jan 9 2019 10:48:13 AM ataee 199440
Sep 16 2018 10:17:03 AM alitrt909944 1540
Oct 4 2018 02:17:16 PM alitrt909944 3960
Oct 20 2018 11:23:31 AM alitrt909944 3520
Nov 5 2018 11:06:30 AM alitrt909944 8680
Nov 20 2018 11:37:38 AM alitrt909944 10720
Dec 6 2018 11:03:06 AM alitrt909944 10050
Dec 22 2018 10:07:18 AM alitrt909944 9180
Jan 6 2019 10:47:48 AM alitrt909944 6750
Nov 4 2018 10:52:24 AM ahmadamandadi 56630
Nov 19 2018 12:28:09 PM ahmadamandadi 108300
Dec 5 2018 10:32:47 AM ahmadamandadi 108300
Dec 22 2018 10:12:29 AM ahmadamandadi 129960
Jan 6 2019 10:48:45 AM ahmadamandadi 108300
Jan 21 2019 10:53:32 AM ahmadamandadi 108300
Jan 20 2019 11:37:14 AM 2020 4120
Dec 16 2018 10:15:00 AM 2020 1200
Dec 5 2018 10:42:30 AM mohammad1988 51100
Dec 20 2018 11:03:37 AM mohammad1988 108300
Jan 5 2019 11:45:20 AM mohammad1988 108300
Jan 19 2019 11:02:35 AM mohammad1988 108300
Sep 14 2018 01:43:46 PM ironbull_ltd 5500
Sep 29 2018 10:25:09 AM ironbull_ltd 16500
Oct 30 2018 10:40:13 AM ironbull_ltd 33000
Sep 25 2018 11:26:29 AM arianvip 2640
Oct 10 2018 10:58:10 AM arianvip 9460
Oct 25 2018 11:05:50 AM arianvip 13200
Nov 9 2018 05:52:36 PM arianvip 16836
Dec 3 2018 12:21:47 PM arianvip 18396
Dec 30 2018 10:49:09 AM arianvip 10328
Sep 29 2018 10:28:08 AM jvdbo 1320
Oct 17 2018 11:09:05 AM jvdbo 4180
Nov 4 2018 10:51:54 AM jvdbo 3960
Nov 20 2018 11:36:25 AM jvdbo 1540
Dec 11 2018 01:11:09 PM jvdbo 2640
Jan 17 2019 10:16:40 AM jvdbo 7920
Oct 2 2018 06:52:47 PM kazhwaanz 56250
Oct 17 2018 11:12:11 AM kazhwaanz 60000
Nov 4 2018 10:50:42 AM kazhwaanz 63750
Nov 19 2018 02:34:11 PM kazhwaanz 60000
Dec 6 2018 11:01:59 AM kazhwaanz 60000
Dec 22 2018 10:08:19 AM kazhwaanz 60000
Jan 7 2019 11:22:47 AM kazhwaanz 63750
Oct 31 2018 12:15:17 PM caty 21120
Oct 13 2018 11:35:33 AM hanaaa222 6380
Oct 27 2018 10:24:40 AM hanaaa222 5720
Nov 12 2018 10:18:45 AM hanaaa222 7260
Nov 27 2018 10:40:40 AM hanaaa222 9680
Dec 12 2018 02:19:52 PM hanaaa222 8800
Dec 27 2018 12:12:20 PM hanaaa222 5060
Jan 12 2019 10:59:25 AM hanaaa222 1100
Sep 24 2018 11:27:41 AM hamed4811 30470
Oct 9 2018 10:49:40 AM hamed4811 42900
Oct 24 2018 11:31:47 AM hamed4811 55950
Nov 10 2018 11:00:48 AM hamed4811 59320
Nov 28 2018 11:11:42 AM hamed4811 58320
Dec 16 2018 10:19:25 AM hamed4811 61560
Nov 13 2018 10:30:40 AM Shahabhedayati 33000
Oct 11 2018 12:46:47 PM ehsan 6032
Oct 27 2018 10:21:07 AM ehsan 18872
Nov 29 2018 11:12:09 AM asghar12 270250
Jan 7 2019 11:20:42 AM asghar12 146458
Nov 15 2018 12:04:11 PM amir0938 11000
Oct 4 2018 02:18:09 PM amirnasr 56250
Oct 20 2018 11:27:15 AM amirnasr 60000
Nov 5 2018 11:07:07 AM amirnasr 60000
Nov 20 2018 11:36:53 AM amirnasr 60000
Dec 6 2018 11:01:13 AM amirnasr 56250
Dec 22 2018 10:07:50 AM amirnasr 60000
Jan 7 2019 11:22:21 AM amirnasr 60000
Nov 10 2018 11:00:16 AM hassan71 35250
Sep 29 2018 10:29:11 AM Openamina 26250
Oct 18 2018 10:17:04 AM Openamina 71250
Nov 6 2018 11:18:28 AM Openamina 71250
Nov 26 2018 12:33:51 PM Openamina 75000
Sep 26 2018 10:09:47 AM moazadeh 46500
Oct 11 2018 10:20:59 AM moazadeh 686250
Oct 27 2018 10:18:41 AM moazadeh 686250
Nov 10 2018 11:03:21 AM moazadeh 686250
Nov 26 2018 12:30:16 PM moazadeh 686250
Dec 11 2018 12:53:31 PM moazadeh 736250
Dec 27 2018 10:31:35 AM moazadeh 777750
Jan 12 2019 10:58:53 AM moazadeh 686250
Nov 1 2018 11:33:15 AM saeedk2 10100
Nov 17 2018 11:18:47 AM saeedk2 16500
Dec 1 2018 10:54:37 AM saeedk2 16900
Dec 16 2018 10:16:18 AM saeedk2 17712
Jan 15 2019 12:15:41 PM saeedk2 13200
Dec 1 2018 10:52:24 AM zsanaeen 91000
Jan 10 2019 10:33:39 AM zsanaeen 57050
Nov 20 2018 02:10:36 PM Amir0095 11000
Dec 6 2018 10:59:50 AM alexialexi 33000
Dec 20 2018 11:02:41 AM elman 198022
Jan 19 2019 10:54:31 AM elman 191060
Jan 16 2019 11:38:24 AM eearnir 39406
Sep 10 2018 01:15:56 PM eearnir 22800
Sep 25 2018 11:22:38 AM eearnir 53586
Oct 10 2018 11:52:48 AM eearnir 54244
Oct 31 2018 10:00:49 AM eearnir 49442
Nov 17 2018 11:19:12 AM eearnir 80789
Dec 2 2018 11:11:28 AM eearnir 40500
Dec 17 2018 10:45:16 AM eearnir 57140
Jan 1 2019 11:14:54 AM eearnir 41920
Oct 17 2018 11:13:39 AM Hadestein 8580
Nov 5 2018 11:04:29 AM Hadestein 19800
Dec 1 2018 11:43:38 AM Hadestein 26620
Nov 17 2018 11:18:17 AM babak 18100
Dec 10 2018 01:00:24 PM babak 30520
Dec 29 2018 10:10:57 AM babak 26560
Jan 14 2019 10:25:23 AM babak 17920
Jan 22 2019 10:40:18 AM svgh 387406
Oct 22 2018 11:57:13 AM svgh 100940
Nov 21 2018 10:25:02 AM svgh 249600
Dec 22 2018 10:10:28 AM svgh 198868
Jan 7 2019 11:20:06 AM svgh 960750
Nov 29 2018 11:58:01 AM zaiba 72200
Dec 22 2018 11:35:55 AM zaiba 23720
Jan 6 2019 12:04:09 PM zaiba 21300
Jan 21 2019 11:59:51 AM zaiba 21300
Jan 13 2019 10:37:42 AM zanu 1256610
Oct 23 2018 02:28:17 PM zanu 130750
Nov 13 2018 11:26:21 AM zanu 168500
Nov 28 2018 01:10:23 PM zanu 1125000
Dec 13 2018 01:24:08 PM zanu 421294
Dec 30 2018 10:52:44 AM zanu 1340384
Oct 29 2018 11:19:26 AM pourdavood 149760
Nov 27 2018 10:41:33 AM pourdavood 241280
Dec 25 2018 11:25:40 AM pourdavood 212680
Jan 23 2019 10:46:00 AM pourdavood 197280
Oct 27 2018 10:17:45 AM mahdy1377 1760
Nov 29 2018 11:15:34 AM mahdy1377 8260
Dec 18 2018 10:35:40 AM mahdy1377 8800
Dec 6 2018 01:48:53 PM amirgold 22000
Nov 10 2018 11:02:50 AM Karino90 412320
Dec 11 2018 01:10:40 PM hussein3281 11560
Jan 2 2019 12:31:39 PM hussein3281 10544
Jan 24 2019 11:34:09 AM hussein3281 10696
Jan 23 2019 10:50:25 AM saeedyasam 66850
Oct 17 2018 11:12:58 AM saeedyasam 1100
Nov 1 2018 02:37:52 PM saeedyasam 3300
Jan 12 2019 10:59:55 AM bardia874 49400
Nov 10 2018 11:01:28 AM Sajjadborgheei 1800
Nov 26 2018 12:29:09 PM Sajjadborgheei 6750
Dec 10 2018 01:00:51 PM Sajjadborgheei 6750
Dec 25 2018 11:24:35 AM Sajjadborgheei 9450
Jan 9 2019 10:51:50 AM Sajjadborgheei 13500
Oct 27 2018 10:24:06 AM ghasem1345 407052
Nov 28 2018 11:14:46 AM ghasem1345 4665436
Dec 13 2018 12:11:49 PM ghasem1345 5000000
Dec 29 2018 11:27:49 AM ghasem1345 5000000
Jan 13 2019 02:15:26 PM ghasem1345 5000000
Jan 15 2019 11:22:11 AM ghasem1345 5000000
Jan 14 2019 11:12:57 AM ghasem1345 5000000
Jan 24 2019 11:54:27 AM ghasem1345 5000000
Jan 16 2019 11:48:07 AM ghasem1345 5000000
Jan 16 2019 11:45:21 AM miladmtz 14400
Oct 27 2018 10:22:52 AM miladmtz 3600
Nov 17 2018 02:06:47 PM miladmtz 9450
Dec 15 2018 11:29:36 AM miladmtz 12600
Nov 5 2018 11:05:10 AM samanrh 13640
Nov 21 2018 10:24:26 AM hojj12 27500
Dec 17 2018 10:44:51 AM hojj12 27500
Sep 1 2018 01:21:03 PM Unes3381 91490
Sep 15 2018 10:38:01 AM Unes3381 122550
Oct 4 2018 02:19:00 PM Unes3381 108080
Oct 20 2018 11:25:21 AM Unes3381 124800
Nov 4 2018 10:51:27 AM Unes3381 124800
Nov 19 2018 12:29:59 PM Unes3381 133120
Dec 13 2018 12:13:02 PM Unes3381 55120
Dec 31 2018 10:38:00 AM Unes3381 113200
Jan 16 2019 11:37:54 AM Unes3381 117600
Nov 28 2018 11:16:24 AM mom72 227482
Dec 17 2018 10:45:53 AM mom72 157860
Jan 10 2019 01:53:54 PM mom72 162960